Navigácia

Obsah

ZÁPIS

Typ: ostatné
Zápis detí do MŠ Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční

 17.05.2021 -21.05.2021

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť  z internetovej stránky MŠ 

Originál žiadosť (podpísaná) musí byť doručená v termíne od 17.05.2021 do 21.05.2021

Vyplnenú žiadosť o prijatie môžete:

  • poslať mailom na: msvelkapaka@gmail.com
  • alebo zaslať poštou na adresu: Materská škola, 93051 Veľká Paka 253
  • osobne v budove Materskej školy vo Veľkej Pake

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“).

Prednostne zo zákona sa prijímajú deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, tj , ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku
  • deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podľa miesta trvalého bydliska)
  • ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast


Ostatné podmienky prijímania:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku, (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa - prednosť majú deti s trvalým pobytom v obci Veľká Paka)

 

 Súčasne so žiadosťou je potrebné predložiť  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude vydané do 15.júna 2021

 

Ziadost-o-prijatie-dietata_.docx (26.14 kB)


Príloha

Vytvorené: 9. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2021 14:51
Autor: Mgr. Žaneta Krasňanská