Navigácia

Obsah

Zápis

Typ: ostatné
Zápis 2 Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Veľká Paka na školský rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie Materskej školy Veľká Paka na školský rok 2023/2024

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR    č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z

 1. Spôsob a termín podania žiadosti

Pre prijatie dieťaťa na školský rok 2023/2024 je v prvom rade potrebné vyplniť žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Zákonný zástupca vyplní v žiadosti všetky potrebné údaje a informácie. Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť a zaniesť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast na potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie, ako aj potvrdenie údaja o očkovaní dieťaťa (v akom rozsahu dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania). Je potrebné, aby žiadosť podpísali obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

Žiadosť podaná bez vyplnených údajov a bez lekárskeho potvrdenia sa považuje za nekompletnú a nemôže byť akceptovaná.

Vyplnenú, podpísanú a lekársky potvrdenú žiadosť zákonný zástupca doručí materskej škole osobne v stanovenom termíne riaditeľke materskej školy, prípadne pošle poštou, elektronickou poštou do 31.05.2023.

adresa:

Materská škola 

93051Veľká Paka 253

email:

msvelkapaka@gmail.com 

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 bude dostupný na webovom sídle materskej školy od 25. 04. 2023.

Vyplnenú žiadosť môže zákonný zástupca predložiť osobne riaditeľke materskej školy:

 

 od 15. mája 2023  do 19. mája 2023

 v čase  od 07.00 hod. do 13.00 hod.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

 • Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

 

 1. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré

 • -do 31. 08. 2023 dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola)
 • do 31. 08. 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, takže pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (v takomto prípade je potrebné doložiť ku žiadosti súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast),
 • ak nedovŕši piaty rok veku do 31. 08. 2023 ale zákonní zástupcovia požiadajú o výnimočné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania       (v takomto prípade je potrebné doložiť ku žiadosti súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast).

 

 • Ostatné podmienky prijímania detí:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • podľa voľnej kapacity materskej školy,
 • ktoré dovŕšia tretí rok veku do 31. 08. 2023 (deti sa budú prijímať na základe postupnosti od najstaršieho po najmladšie dieťa, prednosť majú tie deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Veľká Paka, ako aj trvalý pobyt oboch zákonných zástupcov v obci Veľká Paka),
 • pred dovŕšením  3. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, a základné hygienické návyky u dieťaťa a je voľná kapacita v MŠ,
 • dieťa pred nástupom do materskej školy musí mať základy samoobslužných a hygienických návykov a musí vedieť komunikovať.
 1. Rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy

 • Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024 riaditeľka materskej školy vydá najneskôr do 30. 06. 2023.

 

Ziadost-o-prijatie-dietata_na školský rok 23_24_ aktualizovaná (1).docx (14.71 kB)

 

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM:

 • zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,
 • vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,
 • musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie, samostatne jest a piť
 • hygienické návyky, používanie WC (bez plienky !), umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí, 
 • vedieť komunikovať
 • má si poznať svoje veci (u najmenších je vhodné označiť veci – častokrát majú deti rovnaké oblečenie, topánky...aby nedošlo k zámene)

 

Pokyny pre predškolákov pri pokračovaní povinného predprimárného vzdelávania

(tzv. odklad školskej dochádzky)

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

 

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Zákonný zástupca  informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva.

 

 1. Kedy je potrebné uvažovať  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.
 • Alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 

 1. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

 

 1. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi

 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 2. písomný súhlas pediatra
 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (vzor inf.súhlasu v prílohe)

 

 1. Kto zabezpečuje školského psychológa?

 • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a dohodne si termín stretnutia.

 

 1. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

 • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.

 

 1. Termíny

  1. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 16. júna 2023

V prípade, že k tomuto dátumu nebudete mať k dispozícii potrebné doklady, informujte pani riaditeľku o tom, že o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania uvažujete, aby Vášmu dieťaťu podržala miesto pri prijímaní detí k novému školskému roku 

2. Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 26.júna 2023

 

 

 

 


 

 


Príloha

Vytvorené: 25. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2023 22:21
Autor: Mgr. Žaneta Krasňanská