Navigácia

Obsah

Zápis detí do MŠ Veľká Paka

Typ: ostatné
Zápis detí do MŠ Veľká Paka 1 ZÁPIS DETÍ do Materskej školy vo Veľkej Pake


ZÁPIS DETÍ do Materskej školy vo Veľkej Pake na školský rok 2020/2021 sa uskutoční 

v mesiaci máj 2020, najmä od 11.05. do 15.05.2020.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

žiadosť o prijatie dieťaťa.docx (15.07 kB)

Vyplnenú žiadosť o prijatie môžete:

- poslať mailom na: msvelkapaka@gmail.com

- alebo zaslať poštou na adresu: Materská škola, 93051 Veľká Paka 253

Stačí si vybrať jednu z vyššie uvedených možností.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude predkladať dodatočne, pred nástupom do MŠ. Dodatočné predloženie platí aj ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca následne dodatočne predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky č. 306/2008  Z. z.  o  materskej škole v znení  vyhlášky  Ministerstva školstva  Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. prijímajú deti:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa,  ktoré dovŕšilo  šiesty rok  veku a  ktorému bol odložený  začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a 
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch  rokov  veku, ak sú vytvorené vhodné  materiálne, personálne  a  iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ  SR č.  306/2008  Z.  z. ostatné  podmienky prijímania detí.

 

Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa berie do úvahy kapacita tried a riaditeľ zohľadňuje nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí: 

- trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu v obci Veľká Paka, 

- dovŕšenie piateho roku veku, 

- odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočne odložený začiatok plnenia       povinnej školskej dochádzky, 

-  ak má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca

-  dovŕšenie tretieho roku veku dieťaťa počas školského roka, v ktorom má byť prijaté na predprimárne   vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

Mgr. Žaneta Krasňanská

riaditeľka MŠ


Prílohy

Vytvorené: 21. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 4. 2020 11:08
Autor: Mgr. Žaneta Krasňanská