Navigácia

Obsah

OZNAM 

ZÁPIS DETÍ do Materskej školy vo Veľkej Pake

na školský rok 2022/2023

sa uskutoční v mesiaci máj 2022

od 23.05.- do 27.05.2022

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, tj , ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia päť rokov veku
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania-  Deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska
 • ak nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2022 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast)

 

Ostatné podmienky prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní deti:

 

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola)
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31. augusta 2022(deti sa budú prijímať na základe postupnosti od najstaršie po najmladšie dieťa, prednosť majú tie deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Veľká Paka, tak aj trvalý pobyt oboch zákonných zástupcov v obci Veľká Paka)

 

 Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí najneskôr do 30. júna 2022

 Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

 

NA ZÁPIS SI PRINESTE:

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potrebné je pravdivo vyplniť všetky údaje. Neúplne vyplnené žiadosti nebudú akceptované. Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá zákonný zástupca, ktorý žiadosť podáva. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dieťa z materskej školy počas adaptačného pobytu kedykoľvek vylúčené. (žiadosť je k dispozícii na internetovej stránke MŠ -  Ziadost-o-prijatie-dietata.docx (26.71 kB)
 • Dôležité je vyplniť všetky údaje a podpísať oboma zákonnými zástupcami
 • Lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť a údaj o povinnom očkovaní
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potrebné je predložiť k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

AKO ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ :                                                                                                                                                                                        

 • Osobne v  budove MŠ Veľká Paka
 • Poštou na adresu: Materská škola, 93051 Veľká Paka 253
 • e-mailom na adresu: msvelkapaka@gmail.com

 

Podpisy oboch zákonných zástupcov:

Podľa § 144 a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu)

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) 

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením Podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom.doc (30 kB)

-Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy  dohoda_podpisov_medzi_zákonnými_zástupcami.doc (30,5 kB)

 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ- NEPRIJATÍ:

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ odošle riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2022.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa.

 • Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy https://mshviezdoslavov.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie/ 
 • Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka materskej školy nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ňou vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna 2022 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/202

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM:                          

 • zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,
 • vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,
 • musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie, samostatne jest a piť
 • hygienické návyky, používanie WC (bez plienky !), umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí, 
 • vedieť komunikovať
 • má si poznať svoje veci (u najmenších je vhodné označiť veci – častokrát majú deti rovnaké  oblečenie, topánky...aby nedošlo k zámene)

                       Piešťanský denník

Ziadost-o-prijatie-dietata.docx (26.71 kB)

PaedDr. Žaneta Krasňanská

riaditeľka MŠ