Obsah

Zápis

 

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie Materskej školy Veľká Paka na školský rok 2024/2025


 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR    č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z

 

 1. Spôsob a termín podania žiadosti

Pre prijatie dieťaťa na školský rok 2024/2025 je v prvom rade potrebné vyplniť žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Zákonný zástupca vyplní v žiadosti všetky potrebné údaje a informácie. Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť a zaniesť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast na potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie, ako aj potvrdenie údaja o očkovaní dieťaťa (v akom rozsahu dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania). Je potrebné, aby žiadosť podpísali obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

Žiadosť podaná bez vyplnených údajov a bez lekárskeho potvrdenia sa považuje za nekompletnú a nemôže byť akceptovaná.

Vyplnenú, podpísanú a lekársky potvrdenú žiadosť zákonný zástupca doručí materskej škole osobne v stanovenom termíne riaditeľovi materskej školy, prípadne pošle poštou, elektronickou poštou do 31.05.2024.

adresa:

Materská škola 

93051Veľká Paka 253

email:

msvelkapaka@gmail.com 

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 bude dostupný na webovom sídle materskej školy od 20. 04. 2024.

Vyplnenú žiadosť môže zákonný zástupca predložiť osobne riaditeľovi materskej školy:


 

 od 13. mája 2024  do 17. mája 2024

 v čase  od 07.00 hod. do 12.00 hod.


 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


 

 • Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

   

  2. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré

 • -do 31. 08. 2024 dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola)

 • do 31. 08. 2024 dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, takže pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (v takomto prípade je potrebné doložiť ku žiadosti súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast),

 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti , ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka

   • Ostatné podmienky prijímania detí:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola),

 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

 • podľa voľnej kapacity materskej školy,

 • ktoré dovŕšia tretí rok veku do 31. 08. 2024 (deti sa budú prijímať na základe postupnosti od najstaršieho po najmladšie dieťa, prednosť majú tie deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Veľká Paka, ako aj trvalý pobyt oboch zákonných zástupcov v obci Veľká Paka),

 • pred dovŕšením  3. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, a základné hygienické návyky u dieťaťa a je voľná kapacita v MŠ,

 • dieťa pred nástupom do materskej školy musí mať základy samoobslužných a hygienických návykov a musí vedieť komunikovať.

   

   

  3. Rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy

 • Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025 riaditeľ materskej školy vydá najneskôr do 30. 06. 2024.

 

Ziadost-o-prijatie-dietata_na školský rok 24_25_ aktualizovaná (1).docx (14.71 kB)

 

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM:

 • zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,

 • vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,

 • musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie, samostatne jest a piť

 • hygienické návyky, používanie WC (bez plienky !), umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky

 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí, 

 • vedieť komunikovať

 • má si poznať svoje veci (u najmenších je vhodné označiť veci – častokrát majú deti rovnaké oblečenie, topánky...aby nedošlo k zámene) 


 

Vedenie MŠ