Navigácia

Obsah

USMERNENIE K ZAČIATKU ŠK.ROKA 2022/2023

Typ: ostatné
Zelená otvoreným školám

USMERNENIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Usmernenie je vypracované podľa dokumentu Zelená otvoreným školám.

Cieľom usmernenia je udržať bezpečné prostredie v škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19 a mimoriadnej situácie.

Plné znenie dokumentu ,,Zelená otvoreným školám“ je k dispozícii na stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. ( https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/)

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

a/ pri prvom nástupe do školy

b/ a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podáva rodič cez aplikáciu Edupage.

 

Ospravedlnenie neprítomnosti

1. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

2. Pri absencii 5 a viac po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť ,,Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Ošetrovné člena rodiny (OČR)

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 

Domáce samotestovanie

Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10% žiakov pozitívnych na ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy.

Samotestovanie je dobrovoľné, rodičia nie sú povinní nahlasovať vykonanie samotestu.

V prípade, že mal žiak pozitívny výsledok samotestu, žiak zostáva doma, rodič informuje triedneho učiteľa cez Edupage/sms a kontaktuje svojho pediatra.

 

Izolácia a karanténa

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

Karanténa je pre osobu , ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú.

 

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/ rúškom

Na základe aktuálnej platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

 

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Na základe rozhodnutia ministra školstva v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods.5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.

 

Vstup do priestorov školy

Vstup do školy je pre rodičov a v nej nezamestnané osoby z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázaný!

Rodič ráno odprevadí dieťa ku vchodovým dverám.

Popoludní rodič vyzdvihne dieťa po vyučovaní alebo zo školského klubu detí. Pri vchodových dverách je zvonček do ŠKD (prípadne rodič kontaktuje príslušnú pani vychovávateľku telefonicky).

Škola je otvorená od 7:30 hod. Vyučovanie začína o 8:00 hod.

Školský klub detí je v prevádzke po skončení vyučovania v dňoch

pondelok – štvrtok do 17:00 hod, v piatok do 16:30 hod.

 

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte triednu učiteľku alebo vedenie školy –

Telefonicky: 0911 969 405

E-mailom: zsvelkapaka©gmail.com

 

V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené aj na našej škole.

 

                             ĎAKUJEME ZA DODRŽIAVANIE POKYNOV!

 

                                                                       Mgr. Anetta Bežová

                                                                                         Riaditeľka školy 


Vytvorené: 1. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 1. 9. 2022 16:09
Autor: Mgr. Anetta Bežová