Navigácia

Obsah

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Veľká Paka v školskom roku 2020/2021

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva z 18.9.2020, ktorými sa upravuje otvorenie základných škôl, vydáva riaditeľ pokyny, upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 vo veciach:

 • Prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2020/2021
 • Podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Rodičia odprevádzajú dieťa po vchodové dvere školy. Výnimku má zákonný zástupca žiaka prvého ročníka, ktorý môže sprevádzať dieťa v budove školy.

 

 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania rodičov  pred základnou školou.

 

 • Základná škola zabezpečuje ranný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným pri vchodových dverách. Škola si vyhradzuje právo neprijať ráno na vyučovanie dieťa, ktoré pri rannom filtri bude mať zvýšenú teplotu, t.j. nad 37 +/- 0,2 °C. Môže sa stať, že dieťa má zvýšenú teplotu lebo do školy bežalo, bolo v prehriatom aute, prípadne bolo vystavené slnečným lúčom, rodič s dieťaťom chvíľu počkajú a dieťaťu sa zmeria teplota opätovne. Ak teplota bude aj naďalej presahovať 37, 5 °C, dieťa sa nebude môcť zúčastniť vyučovania.

 

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy dve tlačivá a to Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca aj pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni).

 

 • Žiak je povinný mať pri vstupe do budovy jedno rúško na tvári a druhé rezervné hygienicky zabalené (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška), ktoré si odloží do tašky.

 

 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

 

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

 

 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 

 • Základná škola bude opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

 

 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby. V každej triede a na toaletách  máme antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové obrúsky pre bezpečné osušenie rúk.

 

 

 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy/ školského klubu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z výchovno-vzdelávacieho procesu vylúčené.

 

 

Stravovanie

Stravovanie pre deti bude zabezpečené v školskej jedálni.

 • Skupiny žiakov sa pri obede nebudú premiešavať, na obed prichádzajú a odchádzajú vždy s vychovávateľkou ŠKD.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.  Pracovníci školskej jedálne budú počas prípravy a podávania jedál používať rúška a ochranné rukavice. Budú taktiež dôkladne a často dezinfikovať priestory školskej kuchyne a školskej jedálne.

 

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2020/2021

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Vyučovanie bude koncipované podľa bežných podmienok.

 • V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 • Prevádzková doba školy je od 7:15 hod do 17:00 hod. /piatok do 16:30 hod/
 • Prosíme rodičov, aby deti neprinášali na poslednú chvíľu, ale najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, aby dieťa stihlo prejsť ranným filtrom a pripraviť sa v triede na vyučovanie.

 

Školský klub detí:

 • ŠKD je zabezpečený podľa obvyklých podmienok. Prevádzka ŠKD prebieha popoludní po ukončení vyučovania do 17:00 hod, s výnimkou piatku – do 16:30 hod.   
 • Pre ŠKD platia rovnaké prísne opatrenia ako pre vyučovací proces dopoludnia.

 

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení šk. roku 2020/2021

Počas obdobia 2.9. – 14.9.2020 platia nasledovné usmernenia:

 • Neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roku. Otvorenie bude prebiehať individuálne v jednotlivých triedach.
 • Pre žiakov 2. – 4. ročníka prebehne otvorenie o 8:00 hod v triedach, bez prítomnosti zákonných zástupcov.
 • Pre 1. ročník bude otvorenie o 9:00 hod v triede v sprievode zákonných zástupcov, ktorí dodržia hygienické opatrenia – nos a ústa budú mať prekryté rúškom.
 • Pri vstupe do budovy sa vykonáva ranný filter.
 • Žiaci 1. – 4. ročníka nosia  rúška v triedach dobrovoľne, v spoločných priestoroch povinne /chodba, toaleta/.
 • Učitelia nosia rúško v spoločných priestoroch. V triedach je rúško alebo ochranný štít odporúčaný.
 • Telocvičňa a ostatné priestory školy na šport sa do 20.9.2020 nevyužívajú.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná 2x denne a podľa potreby.
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9. – 23.9.2020.

 

 

 

  Mgr. Anetta Bežová                                                               Bc. Ivan Seňan     

    riaditeľka školy                                                                     starosta obce