Navigácia

Obsah

Manuál bol aktualizovaný 11. októbra 2020

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole Veľká Paka v školskom roku 2020/2021

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva z 18.9.2020, ktorými sa upravuje otvorenie základných škôl, vydáva riaditeľ pokyny, upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 vo veciach:

 • Prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2020/2021
 • Podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Rodičia odprevádzajú dieťa po vchodové dvere školy. Výnimku má zákonný zástupca žiaka prvého ročníka, ktorý môže sprevádzať dieťa v budove školy.

 

 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente.

 

 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily apod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 

 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania rodičov  pred základnou školou.

 

 • Základná škola zabezpečuje ranný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným pri vchodových dverách. Škola si vyhradzuje právo neprijať ráno na vyučovanie dieťa, ktoré pri rannom filtri bude mať zvýšenú teplotu, t.j. nad 37 +/- 0,2 °C. Môže sa stať, že dieťa má zvýšenú teplotu lebo do školy bežalo, bolo v prehriatom aute, prípadne bolo vystavené slnečným lúčom, rodič s dieťaťom chvíľu počkajú a dieťaťu sa zmeria teplota opätovne. Ak teplota bude aj naďalej presahovať 37, 5 °C, dieťa sa nebude môcť zúčastniť vyučovania.

 

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy dve tlačivá a to Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca aj pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni).

 

 • Žiak je povinný mať pri vstupe do budovy jedno rúško na tvári a druhé rezervné hygienicky zabalené (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška), ktoré si odloží do tašky.

 

 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces,  ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

 

 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa) nosí rúško vo všetkých priestoroch školy. majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

 

 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 

 • Základná škola bude opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

 

 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby. V každej triede a na toaletách  máme antibakteriálne mydlo v dávkovači a jednorazové papierové obrúsky pre bezpečné osušenie rúk.

 

 •  
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy/ školského klubu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2020/2021.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školytrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z výchovno-vzdelávacieho procesu vylúčené.

 

 

Stravovanie

Stravovanie pre deti bude zabezpečené v školskej jedálni.

 • Skupiny žiakov sa pri obede nebudú premiešavať, na obed prichádzajú a odchádzajú vždy s vychovávateľkou ŠKD.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.  Pracovníci školskej jedálne budú počas prípravy a podávania jedál používať rúška a ochranné rukavice. Budú taktiež dôkladne a často dezinfikovať priestory školskej kuchyne a školskej jedálne.

 

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2020/2021

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Vyučovanie bude koncipované podľa bežných podmienok.

 • V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 • Prevádzková doba školy je od 7:15 hod do 17:00 hod. /piatok do 16:30 hod/
 • Prosíme rodičov, aby deti neprinášali na poslednú chvíľu, ale najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, aby dieťa stihlo prejsť ranným filtrom a pripraviť sa v triede na vyučovanie.

 

Školský klub detí:

 • ŠKD je zabezpečený podľa obvyklých podmienok. Prevádzka ŠKD prebieha popoludní po ukončení vyučovania do 17:00 hod, s výnimkou piatku – do 16:30 hod.   
 • Pre ŠKD platia rovnaké prísne opatrenia ako pre vyučovací proces dopoludnia.

 

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení šk. roku 2020/2021

Počas obdobia 2.9. – 14.9.2020 platia nasledovné usmernenia:

 • Neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roku. Otvorenie bude prebiehať individuálne v jednotlivých triedach.
 • Pre žiakov 2. – 4. ročníka prebehne otvorenie o 8:00 hod v triedach, bez prítomnosti zákonných zástupcov.
 • Pre 1. ročník bude otvorenie o 9:00 hod v triede v sprievode zákonných zástupcov, ktorí dodržia hygienické opatrenia – nos a ústa budú mať prekryté rúškom.
 • Pri vstupe do budovy sa vykonáva ranný filter.
 • Žiaci 1. – 4. ročníka nosia  rúška v triedach dobrovoľne, v spoločných priestoroch povinne /chodba, toaleta/.
 • Učitelia nosia rúško v spoločných priestoroch. V triedach je rúško alebo ochranný štít odporúčaný.
 • Telocvičňa a ostatné priestory školy na šport sa do 20.9.2020 nevyužívajú.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná 2x denne a podľa potreby.
 • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16.9. – 23.9.2020.

 

 

 

  Mgr. Anetta Bežová                                                               Bc. Ivan Seňan     

    riaditeľka školy                                                                     starosta obce