Navigácia

Obsah

Škola sa bude riadiť a postupovať podľa Školského semaforu MŠVVaŠ SR v šk.roku 2021/2022.

 

Z obsiahleho dokumentu vyberáme dôležité organizačné pokyny:

  •   Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
    Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní
    3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov
    )

        Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka.

  • V zelených okresoch rodič predkladá tlačivo dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu.

 

  • Potvrdenie o chorobe

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.  Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť
Potvrdenie o chorobeod všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde
o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo
správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Celé znenie:

https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf