Navigácia

Obsah

Nový oznam o hodnotení žiakov

Typ: ostatné
Záverečné hodnotenie žiakov - Aktualizácia

Na základe aktualizácie Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, na základe odporúčaní z ŠPÚ a zredukovaní cieľov a obsahov v hlavných vzdelávacích oblastiach a po dôkladnom zvažovaní a prerokovaní v pedagogickej rade

sme prehodnotili vydané rozhodnutie  o záverečnom hodnotení  žiakov zo dňa 16. 4. 2020,

a to nielen vo vzťahu k zverejnenému usmerneniu, ale aj vo vzťahu k ďalšiemu vývoju situácie, vrátane obnovenia vyučovania v školách pred koncom školského roka 2019/2020. Vyučovanie v našej škole prebieha  od 1. 6. 2020 prezenčne pre ročníky 1. až 4., a po úprave cieľov predmetov z hlavných vzdelávacích oblastí je možné tieto ciele naplniť.

Záverečné hodnoteniu žiakov (vysvedčenie) bude nasledovné:

 

1. ročník – len slovné hodnotenie,  určené Ministerstvom školstva SR

2. ročník – známkou -  SJL, MAT, Prvouka, ostatné predmety absolvoval

3. a 4. ročník – známkou -  SJL, MAT, PRI, VLA, ANJ , ostatné  predmety absolvoval

 

V čase mimoriadnej situácie nebudeme hodnotiť vyučovacie predmety:

hudobná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, etická výchova/náboženská výchova , anglický jazyk 1. a 2. ročník, informatika 3. a 4. ročník.

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách pred vydaním usmernenia realizovalo do 30. 04. 2020 formou  slovného komentára, spätnej väzby a podobne.  Toto hodnotenie zostáva v platnosti.

Platí usmernenie, že žiaci nie sú naďalej známkovaní do konca školského roka, nepíšu testy,  ani písomky na známky. Dávame im len spätnú väzbu ako učivo zvládli. Výsledná známka bude súhrnom všetkých nižšie uvedených kritérií:

Kritériá na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sú:

 • známky získané za obdobie druhého polroka od 4. 2. - 9. 3. 2020
 • úroveň vypracovania dištančných úloh
 • kvantita  odosielania materiálov vyučujúcim, zaslanie aspoň 2/3 vypracovaných úloh,
 • komunikácia so žiakmi
 • hodnotenie zadaných projektov v jednotlivých predmetoch
 • riešenia samostatnej práce
 • spracovanie povinného čítania
 • sebahodnotenie žiaka
 • zohľadnenie mimoriadnej situácie v čase pandémie a individuálnych podmienok každého  žiaka, individuálny ľudský prístup.

 

V prípade, že žiak tieto kritériá plní neuspokojivo alebo vôbec, môže vyučujúci navrhnúť preskúšanie žiaka z učiva daného predmetu, ktoré sa v zmysle usmernenia realizuje najneskôr do 31.8. 2020.

Celkový prospech žiaka sa bude realizovať vo všetkých ročníkoch formou slovného hodnotenia podľa splnenia kritérií na hodnotenie povinných predmetov nasledovne:

Celkový prospech:

 • prospel - podmienky splnil vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch
 • neprospel - podmienky nesplnil v niektorom povinnom vyučovacom predmete ani po opravnej skúške

 

Týmto sa ruší rozhodnutie o záverečnom hodnotení žiakov zo dňa 16.04.2020.

 

Veľká Paka, 19. 6. 2020                                                        Mgr. Anetta Bežová

                                                                                                   riaditeľka ZŠ


Vytvorené: 21. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2020 13:28
Autor: Mgr. Anetta Bežová