Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy

na školský rok 2024 / 2025

 

Základná škola Veľká Paka  oznamuje, že zápis do 1.ročníka sa uskutoční 

prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy 

v termíne od 17.4.2024 do 19.4.2024 

a následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných prihlášok za 

prítomnosti dieťaťa a zákonných zástupcov dňa 25.4.2024 v čase od 13.00 - 16.00 hod.

 

https://zsvelkapaka.edupage.org/register/

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2024 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2023/2024 nenavštevovalo materskú školu alebo zariadenie predprimárneho vzdelávania.

 

Miesto plnenia povinnej školskej dochádzky

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Určujúcim kritériom pre určenie spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky je výlučne trvalý pobyt dieťaťa, nie jeho občianstvo a ani občianstvo, či trvalý pobyt zákonných zástupcov. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou. „Spádovosť“ sa netýka cirkevných základných škôl ani súkromných základných škôl a ani základných škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

 

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu 2024 (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Počet podaných prihlášok

Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa, t. j. podať prihlášku, na viac ako jednu základnú školu. Zároveň, ale platí, že žiak plní povinnú školskú dochádzku v jednej základnej škole. Striedavo v dvoch základných školách môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku len vo výnimočnom prípade, ak bol žiak rozhodnutím súdu zverený do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. 

Ak sa zákonní zástupcovia rozhodnú zapísať svoje dieťa na viac ako jednu základnú školu, je potrebné, aby po prijatí dieťaťa do základnej školy, v ktorej dieťa od 1. septembra 2024 začne plniť povinnú školskú dochádzku, túto skutočnosť bezodkladne oznámili ostatným riaditeľom základných škôl, do ktorých svoje dieťa zapísali vzhľadom na potreby základných škôl organizačne a personálne zabezpečiť nasledujúci školský rok.

 

Rozhodnutie riaditeľa základnej školy

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí / neprijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole do 15. júna 2024 a doručí vydané rozhodnutie zákonným zástupcom.

Ak zákonný zástupca nesúhlasí s rozhodnutím riaditeľa školy, má právo podať odvolanie adresované škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na zsvelkapaka@gmail.com alebo

telefonicky na čísle 0911 969 405.

 

                                                                                                      Vedenie ZŠ