Navigácia

Obsah

 

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy

na školský rok 2020 / 2021

 

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční

 

v termíne od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí

 

Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tomto termíne prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Ďalšie informácie zverejníme na webovej stránke školy v aktuálnom čase.