Navigácia

Obsah

 

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy

na školský rok 2020 / 2021

 

podľa usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, sa zápis žiakov do 1. ročníka uskutoční 

bez osobnej prítomnosti detí, prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke

školy. Zákonný zástupca vyplní formulár a odošle ho základnej škole mailom alebou poštou.

Zápis bude prebiehať od 20. 04. 2020 do 24. 04. 2020

 

Dôležité informácie pre rodičov:

     Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov

poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho

prerušenia školského vyučovania.

 

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

       Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti

žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a

odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise

vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  

 

     Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne

prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie

všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí

dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

     V prípade, ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si

vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho

doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy.

Ak máte už vybavené potvrdenie od lekára, či príslušného zariadenia, môžete nám ich posielať

naskenované mailom na zsvelkapaka@gmail.com.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať mailom na zsvelkapaka@gmail.com alebo

telefonicky na čísle 0911 969 405.

 

                                                                                                       Mgr. Anetta Bežová

                                                                                                        riaditeľka školy