Navigácia

Obsah

 

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy

na školský rok 2020 / 2021

 

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční

 

dňa

 

Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tento deň prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Na zápis treba prísť s dieťaťom.

K zápisu je potrebné priniesť:

  •        občiansky preukaz zákonného zástupcu
  •        rodný list dieťaťa
  •        podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa