Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy

na školský rok 2022 / 2023

 

Základná škola oznamuje, že zápis do 1.ročníka sa uskutoční 

prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy 

v termíne od 20.4.2022 do 22.4.2022

 

https://zsvelkapaka.edupage.org/register/

 

Podľa §20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ sú zákonní zástupcovia

 

povinní v priebehu tohto časového obdobia prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.08.2022 dovŕšia šiesty

rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

Prihlásiť je potrebné aj deti so zdravotným znevýhodnením. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia

výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

 

V prípade, ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si

vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho

doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy.

 

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.

 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka cirkevných ani súkromných základných škôl a ani základných škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na zsvelkapaka@gmail.com alebo

telefonicky na čísle 0911 969 405.

 

                                                                                                      Vedenie ZŠ