Navigácia

Obsah

 

O Z N Á M E N I E

o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

základnej školy

na školský rok 2021 / 2022

 

podľa usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, sa zápis žiakov do 1. ročníka uskutoční 

bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov, prostredníctvom formulára, ktorý bude

zverejnený na webovej stránke školy. Zákonný zástupca vyplní formulár a odošle ho základnej škole

e-mailom ( zsvelkapaka@gmail.com) alebou poštou na adresu školy.

Zápis bude prebiehať v termíne od 19. 04. 2021 do 23. 04. 2021

 

Dôležité informácie pre rodičov:

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši

šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v

základnej škole.

 

 Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. O spôsobe

overovania údajov poskytnutých zákonnými zástupcami Vás budeme informovať v aktuálnom termíne.

 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou

žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a

prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Upozornenie:

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne

školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, riaditeľ

základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby dieťa pokračovalo v

plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára

pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

V prípade, ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si

vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho

doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy.

 

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na zsvelkapaka@gmail.com alebo

telefonicky na čísle 0911 969 405.

 

                                                                                                      Vedenie ZŠ