Navigácia

Obsah

ORGANIZAČNÝ PORIADOK ŠKD

PREVÁDZKA ŠKD

 • Školský klub je v prevádzke v popoludňajších hodinách po skončení vyučovacích hodín v ZŠ podľa rozvrhu v jednotlivých ročníkoch.
 • Prevádzka je v dňoch pondelok - štvrtok do 17:00 hod., v piatok do 16:30 hod.
 • Deti sú rozdelené do troch oddelení

        

         

 

DOCHÁDZKA DETÍ

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, telefonický kontakt, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na aktuálny školský rok.  V osobnom spise dieťaťa aktualizuje údaje vychovávateľka. Odchýlky v dennej dochádzke oznámi zákonný zástupca vychovávateľke ŠKD vopred písomne.

 

 • Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD,  dieťa môže byť uvoľnené skôr ako má uvedené v osobnom spise vyzdvihnutím zo ZŠ od triedneho učiteľa po skončení vyučovania, alebo po obede v školskej jedálni.

 

 • Ďalší odchod detí z ŠKD je možný od 15:00 hod.

 

 • Dieťa odchádzajúce zo ŠKD samo,  nemôže byť uvoľnené v iný čas ako má uvedené v osobnom spise bez písomného oznámenia zákonného zástupcu.

 

REŽIM DŇA

11: 30 - 14:30 - oddychová, relaxačná, rekreačná činnosť, tematická oblasť výchovy

14:30 - 15:30 - príprava na vyučovanie, olovrant

15:30 - 17:00 /piatok do 16:30/ - oddychová, rekreačná činnosť

 

Režim dňa sa môže meniť podľa potrieb detí, ich aktuálneho stavu, počasia a školského rozvrhu.

 

STRAVOVANIE

 • Prihlasovanie a odhlasovanie obeda zabezpečujú zákonní zástupcovia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne uvedené na prihláške na stravovanie.
 • Časový harmonogram stravovania v školskej jedálni

           

 

Od 12:10

Od 12:30

Od 12:50

Od 13:10

Pondelok

 

 

 

-------

Utorok

 

 

  

     -------

Streda

 

 

   --------

   

Štvrtok

 

 

 

------

Piatok

.

 

--------

     ------

 

POPLATOK ZA ŠKD

 • Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

 

 • Podľa VZN OÚ Veľká Paka, poplatok za ŠKD má byť uhradený do 10.dňa príslušného mesiaca. Nakoľko bol problém s dodržiavaním termínu platby, prosíme rodičov, aby uhrádzali platbu za dva mesiace vopred /september, október/ najneskôr do 20. septembra 2021, alebo odporúčame si nastaviť trvalý príkaz v banke.

 

 • Prípadne je možné uhradiť platbu za 4 mesiace naraz /september - december/.

 

 • Výška príspevku je určená všeobecne záväzným nariadením  obce Veľká Paka  č. 3/2020 zo dňa 3. júla 2020

 

 • Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka sumou 10 €.

 

 • Príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube sa uhrádza mesačne bezhotovostným prevodom na účet obce Veľká Paka číslo účtu IBAN : SK32 0200 0000 0043 3759 7453, vedeného vo VÚB banke do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

       Variabilný symbol: mesiac/rok, do poznámky uviesť priezvisko dieťaťa a ročník

 

 • Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1) alebo 2), ak rodič o to písomne požiada riaditeľa a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

 • Zriaďovateľ je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za každú aj začatú hodinu vo výške 5 € /počas šk. roka po 17:00 hod, v piatok po 16:30 hod/.