Navigácia

Obsah

ORGANIZAČNÝ PORIADOK ŠKD

PREVÁDZKA ŠKD

 • Školský klub je v prevádzke v popoludňajších hodinách po skončení vyučovacích hodín v ZŠ podľa rozvrhu v jednotlivých ročníkoch.
 • Prevádzka je v dňoch pondelok - štvrtok do 17:00 hod., v piatok do 16:30 hod.
 • Deti sú rozdelené do dvoch oddelení -

       1. oddelenie - 1. roč. a 3. roč. - vychovávateľka K. Mezeyová

       2. oddelenie - 2. a  4. roč. - vychovávateľka I. Matušeková

 • O 16:30 hod. sú deti spájané do jedného oddelenia pre všetky ročníky.

 

DENNÝ PORIADOK

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku na aktuálny školský rok.  V osobnom spise dieťaťa aktualizuje údaje vychovávateľka. Odchýlky v dennej dochádzke oznámi zákonný zástupca vychovávateľke ŠKD vopred písomne.
 • Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD,  dieťa môže byť uvoľnené skôr ako má uvedené v osobnom spise vyzdvihnutím zo ZŠ od triedneho učiteľa po skončení vyučovania, alebo po obede v školskej jedálni do 13:00 hod. Ďalší odchod detí z ŠKD je možný od 15:00 hod.
 • Dieťa odchádzajúce zo ŠKD samo,  nemôže byť uvoľnené v iný čas ako má uvedené v osobnom spise bez písomného oznámenia zákonného zástupcu.

 

STRAVOVANIE

 • Prihlasovanie a odhlasovanie obeda zabezpečujú zákonní zástupcovia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne uvedené na prihláške na stravovanie.
 • Časový harmonogram stravovania v školskej jedálni:
 • od 12:30 do 13:00
 • 1. ročník - 3 x týždenne od 12:15 do 12:45
 • 2. ročník - 2 x týždenne od 12:15 do 12:45

 

POPLATOK ZA ŠKD

 • Výška príspevku je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa - Obecným úradom Veľká Paka.
 • Výška mesačného príspevku je 6 eur, príspevok vyberá vychovávateľka do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorá je povinná vydať príjmový doklad o prevzatí.
 • Poplatok sa vyberá spolu na dva mesiace.

 

REŽIM DŇA

11:35 (12:30) - 14:15                   oddychová, relaxačná, rekreačná činnosť

14:15 - 15:00                                 príprava na vyučovanie

15:00 - 15:40                                 olovrant, tematická oblasť výchovy

15:40 - 17:00 (piatok 16:30)       oddychová, rekreačná činnosť